Vishay Casnewydd

Dechrau Newydd i Newport Wafer Fab

Vishay Casnewydd - sicrhau swyddi a buddsoddiad newydd yn y Ffab

Ym mis Mawrth 2024, caffaelodd Vishay y Newport Wafer Fab, cyfleuster gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion mwyaf y DU. Bydd hyn yn rhoi hwb i’r diwydiant lled-ddargludyddion yn Ne Cymru, gan sicrhau a chynyddu nifer y swyddi medrus sydd â chyflog da yn Newport Wafer Fab, a gweithio’n agos â’r gymuned leol.

Mae amryw o gwmnïau wedi bod yn berchen ar Newport Wafer Fab dros y blynyddoedd diwethaf, ond rydym ni wedi ymrwymo am y tymor hir, ac am greu sefydlogrwydd. Fel cwmni â thrigain mlynedd o brofiad o weithgynhyrchu, credwn fod gan y gweithlu yng Nghasnewydd y sgiliau a’r ymrwymiad i sicrhau dyfodol disglair i’r Ffab.

Mae’r Newport Wafer Fab ymhlith yr ychydig o weithfeydd lled-ddargludyddion sydd â’r potensial i dyfu. Gan weithio mewn partneriaeth â Llywodraethau Cymru a’r DU, rydym am ehangu’r safle i alluogi ymchwil a datblygu newydd, ac i ddod â thechnolegau newydd i’r farchnad fel trosi pŵer lled-ddargludyddion cyfansawdd (technoleg fwy effeithlon na lled-ddargludyddion sy’n seiliedig ar silicon).

Bydd hwn yn dod â fwy o swyddi cynhyrchu sgil-uchel a sy’n talu’n dda i Gasnewydd.

Wedi Ymrwymo i Gasnewydd

Cydnabyddir bod De Cymru yn hwb byd-eang ar gyfer datblygu technolegau newydd a all ategu diwydiannau sydd ar flaen y gad. Ni all yr un rhanbarth arall drwy’r byd gynnig yr un gallu â Chasnewydd o ran cynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Swyddi Hynod Fedrus

Trwy ymestyn dros yr hirdymor – rhywbeth a allai esgor ar fuddsoddiad sy’n werth cannoedd ar filoedd o bunnoedd – mae gan Newport Wafer Fab y potensial i helpu’r clwstwr lled-ddargludyddion i ddatblygu fel canolfan ragoriaeth fyd-eang.

Gwelwn gyfle anhygoel i fuddsoddi yn nyfodol Casnewydd. Eisoes, mae Vishay yn gweithio’n agos gyda phrifysgolion ledled y DU, yn cynnwys y Ganolfan Deunyddiau Lled-ddargludydd Integreiddiol (CISM) ym Mhrifysgol Abertawe. Rhoddwyd partneriaeth ar waith gennym i gynorthwyo myfyrwyr PhD yn Abertawe, ac erbyn hyn mae rhai o’r graddedigion hynny yn gweithio yn y cyfleuster. Dyma un rheswm pam rydym eisiau buddsoddi unwaith eto; rydym yn sylweddoli cymaint o ddoniau STEM sy’n bodoli yng Nghymru.

Partneriaid Cymunedol

Gan mai ni yw’r cyfleuster gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion mwyaf yn y DU, rydym yn awyddus i agor drysau’r cyfleuster, fel petai, a gweithio gydag ymchwilwyr a gwyddonwyr yn y clwstwr lleol er mwyn eu cynorthwyo i brofi technolegau newydd a’u cyflwyno ar y farchnad. Rydym eisiau gweithio gyda phartneriaid mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion, gyda’r llywodraeth, a hefyd gyda’r gymuned ehangach er mwyn datblygu’r gallu hwn a darparu rhagor o swyddi hynod fedrus ac uchel eu cyflog yng Nghasnewydd.

Dengys tystiolaeth mewn gwledydd eraill fod bron i chwech o swyddi’n cael eu creu mewn cadwyni cyflenwi a diwydiannau cysylltiedig am bob swydd a gaiff ei chreu yn y diwydiant lled-ddargludyddion.

Gwyddom y gall perchnogion newydd beri ansicrwydd i weithwyr a’u teuluoedd. Rydym yn buddsoddi yma oherwydd y gweithlu medrus – gweithlu rydym yn dymuno’i gadw a’i ymestyn. Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r gweithwyr a’r undebau llafur er mwyn rhoi gwybod iddynt am ein cynlluniau buddsoddi.

Ein Gwerthoedd

Ar ôl cael ei erlid pan oedd yn llanc ifanc, fe wnaeth Dr. Felix Zandman lansio Vishay gyda phwrpas arbennig: “Peidiwch â manteisio ar bobl eraill. Yr hyn sy’n bwysig yw’r ffordd rydych yn trin pobl eraill – cofiwch fod y rhod yn troi. Byddwch yn deg a byddwch yn gymwynasgar.” Gwnawn ein gorau i roi’r gwerthoedd hyn ar waith – uniondeb, didwylledd ac ysgwyddo cyfrifoldeb dros bopeth a wnawn.

Cyfrifoldeb Cymdeithasol ac Amgylcheddol

Mae Vishay wedi ymrwymo i fod yn gymydog da yng Nghasnewydd ac mae hefyd wedi ymrwymo i weithio’n agos gyda chymunedau i sicrhau y byddwn yn gweithredu mewn modd cynaliadwy, moesegol a chymdeithasol gyfrifol. Ym mhopeth a wnawn, rydym eisiau gwarchod yr amgylchedd a sicrhau iechyd a diogelwch ein gweithwyr, ein cwsmeriaid, ein hymwelwyr a’r cymunedau a leolir o’n hamgylch.

Mae Vishay yn aelod balch o’r Gynghrair Busnesau Cyfrifol, sef cynghrair ddiwydiannol fwyaf y byd mewn perthynas â chyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol mewn cadwyni cyflenwi byd-eang.  Rhoddwn god ymddygiad y Gynghrair ar waith – sef cyfres o ofynion cymdeithasol, amgylcheddol a moesegol sydd wedi deillio o safonau rhyngwladol, yn cynnwys safonau’r Cenhedloedd Unedig a’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol.

Mae’r cydrannau y byddwn yn eu gweithgynhyrchu yn Newport Wafer Fab yn bwysig o ran cynorthwyo i drosi ynni, trwy leihau faint o ynni a gaiff ei golli a’i wastraffu, a chan helpu’r DU i fodloni ei hymrwymiadau Sero Net.

Trwy weithio mewn partneriaeth, credwn fod dyfodol disglair o flaen Newport Wafer Fab.

Ynglŷn â Vishay
Mae Vishay yn gweithgynhyrchu un o bortffolios mwyaf y byd o ran lled-ddargludyddion arwahanol a chydrannau electronig goddefol sy’n hanfodol i ddyluniadau arloesol mewn marchnadoedd modurol, diwydiannol, cyfrifiadurol, defnyddwyr, telathrebu, milwrol, awyrofodol a meddygol. Gan wasanaethu cwsmeriaid ledled y byd, mae Vishay yn gyfystyr â DNA technoleg (DNA of tech®). Mae Vishay Intertechnology, Inc. yn Gwmni Fortune 1,000 a restrir ar Farchnad Stoc Efrog Newydd (VSH). Ceir rhagor o wybodaeth am Vishay ar www.Vishay.com.

Cysylltu â Ni
info@newportvishay.co.uk

©2023     Polisi preifatrwydd